април 2015

Monthly Archives

Животот е сложувалка да ја составиме заедно за детската радост

Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Битола во соработка со ЈУДГ Детска Радост Скопје, започна серија на предавања во однос на ректи болести и посебни потреби под наслов на проектот Животот е сложувалка да ја составиме заедно за детската радост. Благодарни сме што градинката и Општината Гази Баба излегоа во пресрет за реализација на овој проект кој е почеток на идни активности на поле на образование. Ова е една пилот програма со која сакаме да ја поттикнеме едукацијата на образовните работници во однос на специфичните потреби на семејствата со ретки болести и секако да поттикнеме дискусија околу соодветна инклузија на децата со ретки болести во предшколска и школска возраст.

poster

Се надеваме дека овој проект ќе развие соработка на здружението со образовните работници, бидејќи како што секогаш кажуваме важна е соработка на секое ниво за подобар квалитет на живот на семејствата со ретки болести.

flaer 1

flaer 2

Проектот е воглавно поддржан од Општина Гази Баба. Здружението е исто поддржано и од Гензиме и Целгене за реализација на проектот.

Прва работилница која се одржа од серијата на работилници беше на 03.03.2015 година од логопедот  Нада Спанџевска и тоа со тема за откривање,дијагностика и третман на говорни растројства кај децата, почнувајќи од најраната возраст отстапувања во вербалната (говорна-јазична) комуникација во:

– рецептивниот говор (говорна перцепција и сфаќањето на говорот);

– експресивниот говор (изговорот, лексиката, граматичко-синтактичката и семантичката структура на јазикот, прозодиските квалитети, флуентноста на ритамот и темпото, квалитетот на гласот, како и читањето и пишувањето).

 Цел на презентацијата беше:

 1. 1.     Запознавање на родителите со работата на логопедот во предучилишната установа

–          Детектирање на децата со логопедски нарушувања

–          Начинот на работа со деца кои имаат говорно – јазични нарушувања и очекувањата и резултатите од работата.

 1. 2.     Запознавање на родителите со најчестите логопедски нарушувања во предучилишната возраст

–          Давање насоки на родителите како да откријат евентуални нарушувања во говорниот и изразниот јазик кај сопствените деца

–          Давање совети на родителите како во домашни услови да го стимулират говорот кај своите деца и евентуално да работат на корегирањето на постоечките проблеми.

 1. 3.     Содржината на презентацијата беше информативна и илустративна за воспитниот кадар во градинката.

image-99fb3ca9362af32ce536bc09e74c675bdf981784bd3da3510ba13748cccbfbe5-V  image-ff1d381189560e1dea8efd7e69e1771a6288a7809ee412b2de78573f3d8d0493-V       image-3e15ef80a51944345a09d60acf9662c5879994baf67eb018afd8943dcdc72e93-Vimage-d33bfcdd974d16e6599ee0adf97e5aede8fa3b78e2c9e95ceb6dda268f989f67-V

Втората работилница се одржа на 28 арпил, 2015, на тема ретки болести и посебни потреби од страна на Весна Алексовска.

Целта на оваа работилница беше запознавање на пристуните со терминот ретка болест, со влијанието на ретките болести врз семејствата и изнаоѓање на начини на помош и поддршка на семејствата.

Теми на работилницата:

 • Што се ретки болести?
 • Кои ретки болести ги има во Р. Македонија?
 • Какви посебни потреби имаат децата со ретки болести во Р. Македонија?
 • Како да им помогнете на децата и родителите кои се соочуваат со ретка болест?
 • Дискусија и прашања од учесниците на работилницата.

DSC01461 (640x480) DSC01458 (640x466) DSC01450 (640x235) DSC01447 (640x252)                    DSC01437 (522x640) DSC01452 (640x472)

Третата по ред работилница се одржа на 12 мај, 2015 година на тема Водич низ стрес во комуникација на ретки болести.

Сите знаеме дека е важно да се грижиме за себе, но во денешно време кога цело време сме зафатени и не е секогаш лесно. Кога се грижите пак за уште некој, особено ако има некоја ретка болест, тогаш предизвикот е уште поголем.

Да се грижиш за некој кој има состојба на дисабилитет побарува многу и токму затоа е уште поважно да се грижите за самите себе. На тој начин ќе може да бидеме способни да се грижиме и за своите семејства на долг рок.

Да се грижите за себе е важен дел од грижата за другите. Како се чувствуваме е важно бидејќи влијае на психолошкото и физичкото здравје. Тоа има влијание и на другите околу нас.

Мали, практични нешта може да направат голема разлика. Овој водич содржи неколку брзи и едноставни идеи за кои се покажало дека навистина прават разлика во однос на нашата добро – состојба и на добро – состојбата на луѓето околу нас.

DSC01482 (640x480) DSC01487 (640x480) DSC01488 (640x310)


Гушни ја реткоста

Изложбата беше подготвена за Денот на Ретки Болести, 2015 година, од страна на платформата за активизам, „Лице в лице“, во соработка со „Холистик“, со поддршка на организацијата „Живот со предизвици“ и со Националната алијанса за ретки болести на Република Македонија.

Огнен Јанески и Аземина Куртиши

Вив­ну­ва­ње

Азе­ми­на е прв па­ци­ент со ди­јаг­но­сти­ци­ра­на ре­тка бо­лест на Го­ше, ко­ја до­би со­од­вет­на те­ра­пи­ја од др­жа­ва­та.

Без неа, оваа бо­лест во крај­на­та фа­за го до­ве­ду­ва па­ци­ен­тот до со­стој­ба во ко­ја не мо­же да се дви­жи, со те­го­би и зде­бе­лу­ва­ња на цр­ни­от дроб, осте­о­по­ро­за и со пред­ви­ден кра­ток век на жи­вот.
На­вре­ме­на ди­јаг­но­за и со­од­вет­на те­ра­пи­ја, и жи­во­тот што бил за­гро­зен до­би­ва ра­ке­тен по­гон до­во­лен да ги до­стиг­не ѕвез­ди­те.

Azemina i Ognen

Ана–Ма­ри­ја и Ве­ра Ми­ло­шев­ска
Гуш­ни ја ре­тко­ста!

За­ба­ве­но рас­те­ње, на­ру­ше­на ко­ор­ди­на­ци­ја, ди­ше­ње, на­ма­ле­ни ко­му­ни­ка­ци­ски и ког­ни­тив­ни спо­соб­но­сти се ка­ра­кте­ри­сти­ка на син­дро­мот РЕТ, бо­ле­ста што го на­па­ѓа са­мо жен­ски­от пол.
Бо­и­те во се­којд­не­ви­е­то на Ана-Ма­ри­ја е те­шко да се за­мис­лат.
На­ши­ов свет, пак, низ неј­зи­ни­те очи, се чи­ни, е мал­ку по­пред­вид­лив. Не­за­ин­те­ре­си­ран, не­ин­фор­ми­ран, сту­ден. Ли­ца, ре­чи­си без­жи­вот­ни.
За приб­ли­жу­ва­ње на два­та све­та до­вол­ни се пре­гра­тка, пог­лед, раз­би­ра­ње.

Ana Marija i Verce

Мар­ко Новески и Ан­дреј Арсов
Дај по­бр­зај!

Долг и искр­шен е па­тот на ли­ца­та со ре­тки бо­ле­сти низ ла­ви­рин­ти­те во кои се бо­рат за ви­стин­ска­та ди­јаг­но­за, на ко­ја, по­не­ко­гаш, че­ка­ат и по не­кол­ку го­ди­ни.

На Ан­дреј, син­дро­мот на Ала­жил, бо­лест што ги за­фа­ќа жолч­ни­те ка­на­ли, цр­ни­от дроб, ср­це­то и дру­ги­те ор­га­ни, му бил ди­јаг­но­сти­ци­ран уште по пр­ви­те два ме­се­ца од симп­то­ми­те на бо­ле­ста.

Тој и Мар­ко низ сво­ја­та игра, што на са­мо­то ме­сто ја из­мис­ли­ја и ја на­ре­коа „Збун­ка“, по­ви­ку­ва­ат на ини­ци­ја­ти­ви за ед­на­ков ус­пех во ди­јаг­но­сти­ка­та на ре­тки­те бо­ле­сти.

Andrej i Marko

Ива Пе­трев­ска и Да­ни Димитровска

Ѕвончe во ме­ур од са­пу­ни­ца
И сла­би­от до­пир, при­ти­сок, ма­ла­та по­вре­да или гре­ба­ни­ца се го­ле­ма за­ка­на за ко­жа­та на Ива, неж­на ка­ко ме­ур од са­пу­ни­ца. Нај­ма­ли­те актив­но­сти во неј­зи­но­то дет­ско се­којд­не­вие се при­чи­на за соз­да­ва­ње бол­ни ра­ни по те­ло­то, кои ба­ра­ат по­сто­ја­на гри­жа и пре­вр­ски, но че­сто е за­фа­те­на и слу­зо­ко­жа­та на вна­треш­ни­те ор­га­ни.
Во мо­мен­тов не по­стои офи­ци­јал­на те­ра­пи­ја за епи­дер­мо­ли­зис бу­ло­са.Iva i Dani

Ви­ктор Ди­ми­три­јо­ски и Бу­бо Ка­ров

Па­ла­чин­ки? Не, бла­го­да­рам

Ви­ктор по сво­јот изг­лед и по сво­и­те ин­те­ре­си во­оп­што не се раз­ли­ку­ва од врс­ни­ци­те, но се раз­ли­ку­ва по не­што дру­го. Тој ни­ко­гаш во сво­јот жи­вот не про­бал чо­ко­ла­да, па­ла­чин­ки, сла­до­лед, оре­ви, јај­ца, со­ја, ме­со или бел леб. Од са­мо­то ра­ѓа­ње е на спе­ци­ја­лен ре­жим на ис­хра­на, ко­ја е иск­лу­чи­тел­но ска­пa. Не­мож­но­ста не­го­ви­от ор­га­ни­зам да се со­о­чи со вне­се­ни­те про­те­и­ни на во­о­би­ча­ен на­чин, го пра­ви нер­во­зен, бе­сен, агре­си­вен и плаш­лив од ме­ста со мно­гу лу­ѓе, а во од­ми­нат ста­ди­ум, бо­ле­ста фе­нил­ке­то­ну­ри­ја мо­же да до­ве­де до фи­зич­ка и до мен­тал­на ре­тар­да­ци­ја.

Bubo i Viktor

Ѓур­ѓи­ца Ка­е­ва и Бе­ни
„Си­ни ус­ни“

Кис­ло­ро­дот е лу­ксуз, ка­ко што ве­ли са­ма­та. И нај­мал фи­зич­ки на­пор, че­ко­ре­ње, ка­чу­ва­ње по ска­ли­ла, го за­ро­бу­ва зди­вот на Ѓур­ѓи­ца, а си­ни­те ус­ни се пр­ва­та при­друж­на по­ја­ва на оваа бо­лест.
Пул­мо­нал­на­та хи­пер­тен­зи­ја е те­шка, про­гре­сив­на бо­лест, ко­ја пр­во ја за­гро­зу­ва ра­бо­та­та на бе­ли­те дро­бо­ви, а по­тоа и на ср­це­то.
Ста­ну­ва збор за бо­лест што ги по­го­ду­ва ре­чи­си си­те во­зра­сти, а ле­ку­ва­ње­то е мно­гу ска­по.
Бо­ле­ста не из­би­ра во­зраст, мо­же да е вро­де­на или здо­би­е­на.

Gjurgjica i Beni

Де­јан Ан­ѓе­ле­ски и Ин­ди­ра Ка­стра­то­виќ

Пре­диз­вик

Ото­ци­те на раз­лич­ни ме­ста на те­ло­то на Де­јан го пра­ват не­го­во­то се­којд­не­вие крај­но комп­ли­ку­ва­но. На­јед­но­став­ни­те по­те­зи мо­жат да би­дат ек­стрем­но болни, а во­о­би­ча­е­ни­те актив­но­сти – не­воз­мож­ни да се из­вр­шат. Не­кои од ото­ци­те мо­жат да би­дат жи­во­то­за­гро­зу­вач­ки, осо­бе­но тие на гр­ло­то или на рес­пи­ра­тор­ни­от тракт. Пр­ви­те зна­ци на бо­ле­ста  ХАЕ мо­же да се ја­ват во дет­ство­то и/или во адо­лес­цен­ци­ја­та. До­се­га не е откри­ен лек за ова за­бо­лу­ва­ње за кое, иа­ко е ре­тко, по­сто­јат те­ра­пии за трет­ман, од кои, за жал, ни­ту ед­на не е до­стап­на во Ма­ке­до­ни­ја.

Indira i Dejan

Пе­це, Мар­та и Ви­кто­ри­ја
Бенд

По­ра­ди бо­ле­ста ФОП, му­ску­ли­те на Ви­кто­ри­ја се пре­тво­ра­ат во ко­ски и таа се­га е фи­кси­ра­на во опре­де­ле­на по­зи­ци­ја во сво­ја­та еле­ктрон­ска ко­лич­ка.

При Штрумп­фе­ло­ви­от син­дром, пак, му­ску­ли­те атро­фи­ра­ат, а та­ка дви­же­ње­то ѝ ста­ну­ва сѐ по­те­шко на Мар­та.

Овие пре­крас­ни де­вој­ки со кла­сич­ни ин­те­ре­си на ти­неј­џер­ки ја са­ка­ат му­зи­ка­та, по­сто­ја­но се на „Фејс­бук“ и на „Вај­бер“ и ужи­ваа во шмин­ка­ње­то и во пе­е­ње­то за за­ед­нич­ка­та, рас­пе­а­на фо­то­гра­фи­ја со Пе­це.

Viktorija, Marta i Pece

Слав­че Шо­пов­ски и То­ни Зен
Тре­пе­ре­ње
На­ру­ше­на ко­ор­ди­на­ци­ја, тре­пе­ре­ње на ра­це­те и дру­ги не­кон­тро­ли­ра­ни дви­же­ња се пос­ле­ди­ца на Вил­со­но­ва­та бо­лест од ко­ја во Ма­ке­до­ни­ја стра­да­ат 15 лу­ѓе, а се по­ја­ву­ва ме­ѓу ше­ста­та и 12-тата го­ди­на од жи­во­тот.

Ор­га­низ­мот на Слав­че ме­сто да го исфр­ла ви­шо­кот ба­кар, кој кле­тки­те го ко­ри­стат за жи­вот­ни функ­ции, го та­ло­жи во цр­ни­от дроб соз­да­вај­ќи сло­бод­ни ра­ди­ка­ли, кои пре­диз­ви­ку­ва­ат проб­ле­ми на дру­ги­те ор­га­ни и на мо­зо­кот.

Тој не смее да спор­ту­ва, а пре­па­ра­ти­те што мо­ра да ги зе­ма не се на по­зи­тив­на­та ли­ста на ле­ко­ви, ни­ту, пак, се ре­ги­стри­ра­ни во зем­ја­ва.

Slavche i Toni Zen

Вес­на Але­ксов­ска и Та­ња Ко­кев
Ди­стан­ца

Са­мо мал­ку по­е­нер­гич­на пре­гра­тка бе­ше до­вол­на при­чи­на за по­ја­ва на скр­ше­на ко­ска или мо­дрин­ка на неј­зи­но­то те­ло.

Не­до­сти­гот од ен­зим до­ве­ду­ва до на­та­ло­жу­ва­ње на гоше-клетките во ор­га­ни­те и во ко­ске­на­та ср­це­ви­на. По­ра­ди тоа, ор­га­ни­те се зго­ле­му­ва­ат, а ко­ски­те се под­лож­ни на фра­кту­ри. Мо­дрин­ки, за­мор, не­све­сти­ца се се­којд­нев­ни воз­мож­ни симп­то­ми на ли­ца­та со не­тре­ти­ра­на бо­лест на Го­ше.
Вес­на пет го­ди­ни е на те­ра­пи­ја, има ста­би­ли­зи­ра­на со­стој­ба и во­ди со­се­ма нор­ма­лен жи­вот.

Vesna i Tanja

Бо­јан Чун­де и Ре­бе­ка
1:10.000

Хе­мо­фи­ли­ја­та не мо­же да се пре­не­се ка­ко на­стин­ка би­деј­ќи нај­че­сто е нас­лед­на или на­ста­ну­ва со ге­нет­ска про­ме­на.

Ако се по­вре­ди, ра­на­та на Бо­јан не­ма да кр­ва­ви по­бр­зо, ту­ку по­дол­го од во­о­би­ча­е­но­то, по­ра­ди сла­би­от фа­ктор на ко­а­гу­ла­ци­ја на про­те­и­нот од­го­во­рен за згрут­чу­ва­ње­то на кр­вта. Бо­ле­ста се ја­ву­ва кај еден од 10.000 лу­ѓе и се ка­ра­кте­ри­зи­ра со дол­ги вна­треш­ни и над­во­реш­ни кр­ва­ве­ња.

Во Ма­ке­до­ни­ја има око­лу 300 ре­ги­стри­ра­ни ли­ца со хе­мо­фи­ли­ја.

Bojan i Rebeka

Игор Пар­ма­ков­ски и Кри­сти­на Ар­на­у­до­ва
Те раз­би­рам!
Бол­ка, не­при­јат­ност и проб­ле­ми со ва­ре­ње­то на хра­на­та се глав­ни­те пос­ле­ди­ци што ги чув­ству­ва Игор со­о­чу­вај­ќи се со Кро­но­ва­та бо­лест, ко­ја се ма­ни­фе­сти­ра со вос­па­лу­ва­ње и со по­те­ку­ва­ње на ди­ге­стив­ни­от тракт. Нај­го­лем дел од симп­то­ми­те на оваа бо­лест го за­фа­ќа га­стро­ин­те­сти­нал­ни­от си­стем, од уста­та до кра­јот на де­бе­ло­то цре­во, но од па­ци­ен­ти­те се при­ја­ве­ни и симп­то­ми што вли­ја­ат на мо­зо­кот и на нерв­ни­от си­стем.

Се ве­ру­ва де­ка от­стра­ну­ва­ње­то на де­бе­ло­то цре­во е лек за па­ци­ен­ти­те со ул­це­ро­зен ко­ли­тис. Но, опе­ра­тив­ни­отза­фат е „лек“ отка­ко кон­вен­ци­о­нал­ни­те ме­то­ди на ле­ку­ва­ње не но­сат по­до­бру­ва­ње на со­стој­ба­та.

Igor i Kristina


Скопски Маратон – 2015

Здружението на граѓани за ретки болести Живот со Предизвици ја продолжува традицијата на учество на Скопски Маратон и во 2015 година.

На 10 мај, 60 учесници пријавени од Скопско Ноќно Трчање ќе трчаат на 21 и 42 километри за Живот со Предизвици.

Оваа активност се одржува за подигнување на јавната свест во однос на ретките болести во Македонија и предизвиците со кои се соочуваат луѓето со ретки болести и нивните семејства во секојдневниот живот.

Благодарни сме на сите што не поддржале до сега и ја продолжуваме соработкат и понатаму. Се надеваме дека ќе придонесеме како здружение за иднината за луѓето со ретки болести да биде иднина која ја посакуваат.

IMG_0669

Во Македонија оваа година Министерствто за Здравство започна со изработка на регистар за ретки болести во кој ќе бидат вклучени сите пациенти со ретки болести кои се во Македонија. На преглед на списоците доставувани од здруженија на пациенти, доктори и од самите граѓани работи стручна комисија и комисијата за ретки болести со цел воспоставување на систем за регистрација и помош и поддршка на пациентите со ретки болести. Регистарот ќе помогне поставувајќи основа за идни планови и стратегии во однос на обезбедување на третман и нега на пациенти со ретки болести во Македонија. Со изработка на регистарот ќе се дојде и до точна бројка на пациенти со ретки болести во Македонија која за сега е непозната, но може да се претпостави дека ќе достигне и до 1000.

Исто така во Македонија оваа година со стапувањето на законот за акцизи, според кој по еден денар од кутија цигари оди во Програмата за Ретки Болести при Министерство за Здравство, се обезбедуваат финансиски средства за обезбедување на лекови за пациенти со ретки болести кои до сега не добивале никаква рефундација или пристап до лекови потребни за подобрување на квалитетот на живот.

Некои од потребите на пациентите со ретки болести до сега биле задоволени преку Фондот за Здравствено Осигурување на Р. Македонија и понатаму се надеваме дека со соработка помеѓу институциите како ФЗОМ, Министерство за Здравство, Министерство за Труд и Социјални Политики и Министерство за Образование ќе се постигнат повеќе успеси во подобрување на квалитетот на живот на семејствата со ретки болести. Освен лековите за луѓето со ретки болести се потребни и различни ортопетски помагала, физикална терапија и во домашни услови, лични асистенти за оние кои се во неподвижна состојба и уште многу други посебни потреби за еден подобар и посветол живот.

Ретките болести се комплексни и патот на пациентите никогаш не е едноставен. Започнува со потрагата по дијагноза која може да одземе од неколку месеци до над 10 години. Продолжува со потрагата по соодветна терапија, соодветни експерти за менаџмент на болеста, соодветни услови за образование, задоволување на посебните потреби …. справување со стресот и емоционалните проблеми, справување со новиот начин на живот за пациентот и за семејството …. Патот на ретките болести побарува мултидисциплинарен и интегриран пристап, побарува соработка меѓу институции, пациенти, здруженија на пациенти, фармацевтска индустрија, здравствени работници, академски научници …

Секој пациент со ретка болест треба да чекори со гордо крената глава, токму затоа што е различен од другите. Ретка болест не значи дека е болест која ретко се случува, ретка болест е болест која може да му се случи на секој без никакво предупредување и припрема. Затоа треба заедно да застанеме на стартната линија и да го подигнеме својот глас. Ние, пациентите со ретки болести, сме луѓе, прекрасни луѓе, различни од другите и тоа не е нешто што нѐ прави беспомошни, тоа е нешто што нѐ прави похрабри и посилни од другите.

10923828_10153237476579481_8827404358344206706_n???????????????????????????????


ДИА Еуромитинг

Европската здравствена нега е динамичен и иновативен екосистем. Индустријата идентификува нови пристапи, решенија и бизнис модели за адаптација на пазарите кои се развиваат. Темпото на иновација е неуморно, потенцијалните бенефити за општеството се многу.

Во исто време ова е индустрија која е високо регулирана, работејќи со највисоки можни стандарди на безбедност и доверба Регулаторните патишта еволуираат и се адаптираат на предизвиците кои се поставуваат од новите терапии и новите здравствени предизвици.

За да се одржи иновација поддржана од корисниците како атрактивна инвестиција на сите заинтересирани страни, синџирот на вредности треба да бие што покохезивен. Медицинските иноватори, одлучувачите, регулаторите и оние кои плаќаат мора да работат заедно за да ја обликуваат нивната околина. Идните бариери треба да се минимизираат, а потенцијалните бенефити за општетвото треба да се максимизираат. Третманот треба да стигне до пациентите во најскоро можно време.

 

download
EuroMeeting 2015

Конференцијата во 2015 година нуди идеална платформа за медицински иноватори, застапници на пациенти, донесувачи на одлуки и регулативни проесионалци да се поврзат меѓу себе. Тие може да се вмрежуваа, да разговараат за нови потенцијални бизнис партнерства и да истражуваат можности за нови конкретни решенија. Затоа оваа конференција нуди значајна можност за компании кои бараат проактивен пристап за менаџирање на модел фокусиран на услуги.
Можности?
Присутните ќе имаат можност да научат не само за сегашните и идните состојби на пазарот. Исто така ќе имааат време за вмрежување и комуникација и градење на односи со претставници од регулатива кои ги моделираат трендовите. Трансферот на знаење и креираните партнерства ќе го намалат товарот на бариерите од регулатива.
Присутни?
На оваа конференција присуствуваат:
•    Корпоративни менаџери
•    Професионалци во фармаковигиланца
•    Професионалци во клинички развој
•    Регулатори
•    Донесувачи на одлуки
•   Консултанти за клиничко истражување и развој
Како е оваа конференција различна од минатите години? 

Оваа година конференцијата презентира микрокосмос на целокупниот процес на развој на лекови од политичката околина до пазарни и други регулативи. Привлекува делегати од сите фази на развој на лекови и синџирот на вредности, од развој и истражување на лекови до самите пациенти кои бенефицираат од лековите.

– Погледнете повеќе на: http://www.diahome.org/en/Flagship-Meetings/EuroMeeting2015/About-the-Conference.aspx#sthash.TxfQPRV1.dpuf

15101_ValueChain_web

Во интензивни и стимулирачки три дена, има можности за учење, за дискусија и за презентирање на најновите идеи.

-Погледнате повеќе на: http://www.diahome.org/en/Flagship-Meetings/EuroMeeting2015/About-the-Conference.aspx#sthash.TxfQPRV1.dpuf

13 пациенти беа присутни на оваа конференција преку програмата за грантови на пациенти на ДИА. Весна Алексовска беше присутна како претставник на Живот со Предизвици. Пациенти кои се заинтересирани да учествуваат наредната година може слободно да се обратат за информации околу процесот на апликација.

 


Гоше Експерт Самит

Гоше Експерт Самитот е интернационален состанок на кој присуствуваат медицински професионалци од целиот свет кои се инволвирани во третман и менаџмент на пациенти со Болест на Гоше со фокус на подобрување на негата на пациентите. едукативниот настан дава можност за размена на пристапи во најдобра можна нега во менаџмент на пациенти со Болест на Гоше.

Болеста на Гоше е наследна болеста предизвикана од недостаток, отсуство или нефункционалност на енџимот глукоцереброзидаза. со тек на време тоа резултира во акумулација на отпадок наречен глукоцереброзидаза во клетките, предизвикувајќи прогресивна штета на органите вклучувајќи ја слезината, црниот дроб и коските.

Untitled

Овој едукативен настан е посветен на Болеста на Гоше. Преку предвања, панел дискусии и работилници, делагатеите имаат  можност да дискутираат и учат.

На овогодинешниот состанок програмата беше креирана за да ги испита клучните чекори вклучени во давање на ефективна нега на пациенти со Болест на Гоше. Темите кои беа во фокус се:

 • Стратегии за рана дијагноза
 • Проценка на квалитет на живот
 • Оптимизирање на терапевтски менаџмент на долг рок

Професор Ари Зимран и Професор  Ханс Аертс го водеа овој состанок.

Состанокот се одржа од 17 до 18 април во Амстердам. Весна Алексовска присуствуваше на настанот поканета како делегат од Бордот на Директори на Европската Гоше Алијанса.


Шести Гоше Лидерски Форум

GLF

ГЛФ е научен состанок спонзориран од Гензиме – Санофи Авентис, кој обединува околу 200 учесници од целиот свет, вклучувајќи доктори, академици, истражувачи и претставници на пациентски организции за да дискутираат заедно за моменталната нега на пациентите со Болест на Гоше и насоките за иден менаџмент на болеста. Оваа година ГЛФ беше предводен од Тимоти Кокс, Професор по Медицина на Универзитетот Кембриџ. Темата за 2015 година беше: Нова Клиничка Наука за Болеста на Гоше, со фокус на следните цели:

 • Унапредувајќи терапии низ подобро разбирање на патогенезта
 • Негувајќи соработка и интердисциплинарно истражување
 • Инспирирање (регрутирање) на следната генерација на клинички истражувачи и научници.

“При дизајнирање на програмата се водевме од различните аспекти на Болеста на Гоше кои влијаат на животот и добросостојбата на пациентите низ целиот свет. И поркај радикалните подобрувања во последните 25 години, многу аспекти на ова заболување остануваат предизвик за третирање, и иако дијагнозата напредува, не секој пациент добива највисок стандард на нега,” изјави Проф. Кокс. “Овој состанок дава време за споделување на исксутво и побарува истражување на потценетите аспекти од болеста кои често се запоставени во рутинската пракса.”

Првата сесија на состанокот се фокусира на најновите научни откритија на поле на истражувањето на Болеста на Гопе. Додатно, неколку интерактивни групи се воспоставени за да се фокусираат на: Спектар на Клинички Манифестации кај Болест на Гопе, Болест на Гопе Тип 3 – адресирање на гриќите на пациентите и семејствата, Непресретнати потреби во проценка на болеста на коските кај Болест на Гоше, и Болест на Гоше и Рак – Механизми и Менаџмент.

“ГЛФ е прекрасен пример за глобална соработка и партенрство, со Гоше заедницата, работејќи заедно за унапредување на истражување и поголемо разбирање на Болеста на Гоше – изјави Д-р Ричард Петерс, сегашен менаџер на Ретки Болести при Гензиме. Додека забележуваме дека голем напредок е направен, има уште многу потреби кои постојат, особено во неуропатските форми на Болест на Гоше. Се радуваме на дискусиите на форумот додека работиме да ја постигнеме нашата колективна цел и да ги поддржиме потребите на глобалната Гоше заедница.”

Од Македонија, Весна Алексовска присуствуваше на форумот, поканетакако  член на Одборот на Директори на Европската Гоше Алијанса, каде во исто време се одржа и состанок на ЕГА.

 

 


Европска Пациентска Академија за Терапевтска Иновација – ЕУПАТИ

eupati-logo-web-120px

ЕУПАТИ е тим составен од пациенти од 30 организации, предводен од Евроспкиот Форум на Пациенти, со партнери организации – Европска Генетска Алијанса, Европска Група за третман на ХИВ – СИДА и ЕУРОРДИС, универзитети и не профитни организации, експерти во јавно и пациентско делување, заедно со многу Европски фармацевтски компании. Главната заедничка цел е да им се помогне на застапниците на пациентите да бидат пообразовани и повклучени во здравствената нега.

ЕУПАТИ ќе обезбеди научни, објективни и разбирсливи информации за истражување и процес на развој на лекови. Ќе го зголеми капацитетот на ефективност на застапници на пациенти и советници во поглед на клинички студии, регулаторни институции и етички комитети. Исто така ќе им понуди на пациентите јавни информации, тренинг и едукација за здравствени прашања и проблеми.

ЕУПАТИ има цел да направи видлива разлика, покажувајќи начини за поефективно вклучување на пациентите во области како откривање на лекови, безбедност на лекови и достапност на третман. ЕУПАТИ сака да ја подигне јавната свест, свеста на пациентите и да ги направи пациентите подобри при навигација во здравствениот систем.Отркијте повеќе за ЕУПАТИ на линкот подолу.

http://www.patientsacademy.eu/index.php/en/

Првиот тренинг курс за пациенти веќе е во тек со 50 учесници од земјите во ЕВРОПА. Од Македонија имаме учесник од Живот со Предизвици. Пријавувањето е јавно достапно за сите пациенти и организации. Се надеваме дека при завршување на курсот ќе имаме можност да преедеме дел од материјалите и да реализираме тренинг сесии и во Македонија за темите кои се релевантни за пациентите во Македонија.

Следниот тренинг курс ќе започне на крај о 2015 година, кога ќе заврши првиот.


Новости

Пиши ни

Sending your message...