Tuesday February 7th, 2023

Monthly Archives

Деполаризирај се

ИОХН Скопје со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка во рамки на програмата Цивика Мобилитас и во соработка со партнерите: Институт за медиуми и аналитика, Балкански Институт за Регионална Соработка и Живот со предизвици го спроведува проектот „Преку деполаризација до демократски, стабилни и вклучувачки институции: Придонес на граѓанското општество“. Главната цел на проектот е критички и информиран дијалог, мониторинг, анализа и застапување политики кои ќе придонесат кон јакнење на капацитетите на извршната власт за градење демократски и инклузивни институции.

Активностите кои ќе се спроведат опфаќаат:

– Анализа во делот на општите акти и принципи на јавната администрација со примена на методите и анализите на политики на RESPA и СИГМА;
– Анализа на на секторски политики за географско-етнички социјално маргинализираните и маргинализираните на база на нивните физички предизвици (ableism дискриминација);
– Изработка на студии на случај за застапување политики кон подемократски институции, социјално инклузивни кон маргинализираните;
– Организирање на панели на застапување во неколку региони во земјата, каде преку практични примери ќе се презентираат вредностите, начините на примена на принципот „демократски институции“;
– Распространување на идејата преку медиумите во различни региони и на јазици различни од македонскиот;
– Директно застапување пред релевантните сектори (кои ќе произлезат од податоците од анализите);
– Медиумска анализа и мониторинг, придружена со кампања (притоа користејќи ги своите платформи на социјалните мрежи и сопствените онлајн медиуми) за поголема видливост за целта- преку деполаризација до демократски институцииСите овие активности ќе придонесат кон: поголема свест за демократските институции меѓу граѓанските организации, пошироката јавност, но и самите институции; деполаризација на јавниот говор преку натпартиски и надетнички дијалог на информираната јавност; зајакнат граѓански сектор преку соработка и вмрежување, како и подигнување на капацитетот на самите институции за креирање политики со посебен фокус на хоризонталната вредност „демократски институции“.

Повеќе за проектот на: https://www.depolarizirajse.org/


Rare disease day 2023

Dear supporters and members,

 

Rare disease day 2023 will be held on the 28th of February at Mala Stanica, Nacionalna Galerija, at 11.00 h. We will have an exhibition, peaches from relevant stakeholders, and a discussion about the problems and challenges of people with rare diseases.

The event is supported by all organizations under the National Alliance for rare diseases of the Republic of North Macedonia. Together we will all mark this day by talking about the problems and challenges of our everyday life.

We expect the exhibition to be opened by the First Lady of the Republic of North Macedonia. Invited guests and speakers are institution representatives (Minister of Health, Minister of labor and social rights, Health Insurance Fund, Institute for genetics,  Commision for rare diseases), doctors, patients, families, media representatives, etc.

Additionally, we are working on a project: through depolarization to democratic, stable, and inclusive institutions. The Swiss agency supports this project for development and cooperation in the frames of the program of Civica Mobilitas, and it is led by ISSHS, with several partner organizations. The main goal is critical and informed dialog, monitoring, analysis, and advocacy toward policies that will strengthen the executive government’s capacities for building democratic and inclusive institutions. Read more about the project at: https://www.depolarizirajse.org/

 


News

Contact us

Sending your message...